پیش از قاعدگی

تاثیر عصاره ی گیاه رازیانه بر علایم سندروم پیش از قاعدگی

پژوهشی نشان می دهد که عصاره ی گیاه رازیانه در درمان علایم سندروم پیش از قاعدگی مؤثر است و شدت علائم PMSرا کاهش دهد

0نظرات