زیره

تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان قند خون

افزايش قند خون اختلال شايعي است كه درصد قابل توجهي از مردم با آن درگير هستند در اين اختلال كه ممكن است به علت كاهش ميزان انسولين و يا نقص در عملكرد گيرنده هاي سلولي به وجود آيد اعمال متابوليك بدن دچار اختلال مي شود و با وجود هيپرگليسمي (افزایش قند خون) بيشتر سلول هاي بدن قادر به استفاده از گلوكز براي تغذيه نيستند. افزايش گلوكز خون از نظر باليني يكي از مهمترين عوامل خطرساز براي بيماري هاي كليوي، اعصاب، چشم و بيماريهاي قلبي عروقي محسوب مي شود.

0نظرات