فقط موجود ها
ردیفعنوانتاریخقیمت قبلقیمت جدیدمابه التفاوتتغییرات